Chapter 10

Sri bhagavan uvacha

Bhuya eva maha-baho srnu me paramam vachah

                    Yat te ham priyamanaya vaksyami hita-kamyaya

 

 Na me viduh sura-ganah prabhavam na maharsayah

                 Aham adir hi devanam maharsinam cha sarvasah

 

 

   Yo mam ajam anadim cha vetti loka-mahesvaram

Asammudhah sa martyesu sarva-papaih pramuchyate

 

 

 Buddhir jnanam asammohah ksama satyam damah samah

Sukham duhkham bhavo bhavo bhayam chabhayam eva cha

 

       Ahimsa samata tustis tapo danam yaso yasah

Bhavanti bhava bhutanam matta eva prthag-vidhah

 

 Maharsayah sapta purve catvaro manavas tatha

Mad-bhava manasa jata yesam loka imah prajah

 

 Etam vibhutim yogam cha mama yo vetti tattvatah

                   So vikalpena yogena yujyate natra samsayah

 

 

Aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate

                  Iti matva bhajante mam budha bhava-samanvitah

 

 Mach-chitta mad-gata-prana bodhayantah parasparam

Kathayantas cha mam nityam tusyanti cha ramanti cha

                  

Tesam satata-yuktanam bhajatam priti-purvakam

Dadami buddhi-yogam tam yena mam upayanti te

 

 Tesam evanukampartham aham ajnana-jam tamah

                   Nasayamy atma-bhavastho jnana-dipena bhasvata

 Arjun, in order to influence them I being present in their minds destroy the darkness of ignorance with the light eminating from the Lamp of  enlightenment.

(11)

 Arjuna uvacha

Param brahma param dhama pavitram paramam bhavan

             Purusam sasvatam divyam adi-devam ajam vibhum

 

             Ahus tvam rsayah sarve devarsir naradas tatha

             Asito devalo vyasah svayam chaiva bravisi me

 Arjun said, “Lord, you are prime Brahman, prime Abode and the purest among bure, because all the sages call you the God among demigods, birth less and omnipresent.  Similarly Devarishi Narad and Asit and Devel and Mahrishi Vyas also consider highest just in the same manner as you have exlained it to me.

(12-13)

Sarvam etad ratam manye yan mam vadasi kesava

Na hi te bhagavan vyaktim vidur deva na danavah

 Keshva, whateve you have told me; I consider it to be true.  Bhagwan neither Devo nor danavs are fully aware of your wonderful disposition.

(14)

 Svayam evatmanatmanam vettha tvam purusottama

        Bhuta-bhavana bhutesa deva-deva jagat-pate

 You cause the birth of all beings.  You are the god of all beings.  You are the sage among the sages.  You are the Almighty the lord of the universe.  You alone know what you really are.

(15)

 Vaktum arhasy asesena divya hy atma-vibhutayah

Yabhir vibhutibhir lokan imams tvam vyapya tisthasi

 Therefore you are the only one capable of describing all those devine attributes and manifestations through.  Which you are omnipresent in all the worlds.

(16)

 Katham vidyam aham yogims tvam sada paricintayan

    Kesu kesu cha bhavesu cintyo si bhagavan maya

 Yogeshwar, I am indeed wonderstruck to think in which manner I should always remember you.  And which are the manifestations of your on which I should meditate.

(17)

  Vistarenatmano yogam vibhutim cha janardana

Bhuyah kathaya trptir hi srnvato nasti me mrtam

 Tanardana kindly describe to me once again your yogasakti (capabilities) and the manifestations in detail.  In fact the more I listen from you the more I want to know.  My quest for knowledge to know about you is not satiated at all.

(18)

  Sri bhagavan uvacha

                  Hanta te kathayisyami divya hy atma-vibhutayah

Pradhanyatah kuru-srestha nasty anto vistarasya me

 The Lord said, Kurushretha Arjun, I will now explain to you chiefly and in short my devine manifestations because in reality there is no end to the details of my manifestations.

(19)

  Aham atma gudakesa sarva-bhutasaya-sthitah

Aham adis cha madhyam cha bhutanam anta eva cha

 Arjun, I am the ‘atma’ present in the hearts of all beings and in fact I am the biginning the middle and the end of all these beings.

(20)

 Adityanam aham visnur jyotisam ravir amsuman

Marichir marutam asmi naksatranam aham sasi

 I am Vishnu among the twelve sons of Aditi; among the objects eminating light, I am the sun and I am the brilliance of 49 Lords of the winds and I am the Moon among the planets.

(21)

 Vedanam sama-vedo smi devanam asmi vasavah

Indriyanam manas chasmi bhutanam asmi chetana

 I am ‘Samreda’ among the vedas.  I am Indra among the demi-gods. I am the mind among the senses.  And I am the ‘Chetna’ the alertness, the lifeforce of all living beings.

(22)

 Rudranam sankaras chasmi vitteso yaksa-raksasam

Vasunam pavakas chasmi meruh sikharinam aham

 I am Shankar among the eleven ‘Rudras’, and among the Yakshas and the ‘Rakshsas’ I am Kuber, the Lord of wealth.  I am the fire among the eight elements.  And I am Sumeru mountain among the high mountains.

(23)

 Purodhasam cha mukhyam mam viddhi partha brhaspatim

            Senaninam aham skandah sarasam asmi sagarah

I am the chief ‘Braspati’ among the priests.  Parth, I am ‘Skand’ among the chieftains and I am the ocean among the water objects.

(24)

 Maharsinam bhrgur aham giram asmy ekam aksaram

                Yajnanam japa-yajno smi sthavaranam himalayah

Among the great sages, I am ‘Bhrigu’ and among the words I am prime word or ‘Omkar’.  Among all the yajnas I a japayojna.  And among the stable objects I am Himalayan mountain.

(25)

 Asvatthah sarva-vrksanam devarsinam cha naradah

Gandharvanam chitrarathah siddhanam kapilo munih

 Among all the trees, I am pipal; among the devarishis I am sage Narad; I am Chitrarath among the Gandharvas and among those who have achieved salvation I am Kapil Muni.

(26)

 Uccaihsravasam asvanam viddhi mam amrtodbhavam

                 Airavatam gajendranam naranam cha naradhipam

Among the horse I am vchishreva the horse born of nectar.  I am Eravat elephant among great elephants and I am the king among men.

(27)

Ayudhanam aham vajram dhenunam asmi kamadhuk

                Prajanas casmi kandarpah sarpanam asmi vasukih

I am Vajra among the weapons and Kamadhenu among the cews. Among the serpents, I am ‘Vasuki’ the chief serpant and I am ‘Kamadev’ the sex desire for the birth of the children according to the scriptures.

(28)

 Anantas chasmi naganam varuno yadasam aham

Pitrnam aryama chasmi yamah samyamatam aham

 I am Sheshnag among cobras and the chief, Varun Devta among the water life.  I am Aryama among the ________ and among the administrators, I am ‘Yama’.

(29)

 Prahladas chasmi daityanam kalah kalayatam aham

Mrganam cha mrgendro ham vainateyas cha paksinam

 I am Prahlad among the detyas and I am Time for those who count.  I am the lion among the animals and Garuda among the birds.

(30)

 Pavanah pavatam asmi ramah sastra-bhrtam aham

                  Jhasanam makaras chasmi srotasam asmi jahnavi

I am air among those that purify and I am Ram among the warriors.  I am crocodile among the fishes and among the rivers, I am shribagirthi ‘Ganges’ river.

(31)

 Sarganam adir antas cha madhyam chaivaham arjuna

                Adhyatma-vidya vidyanam vadah pravadatam aham

Arjun, I am the beginning the middle and the end of the these worlds. I am the spiritual education or the ‘Brahman Vidya’ among all forms of education.  And I am the logical winning argument among those who argue.

(32)

Aksaranam akaro smi dvandvah samasikasya cha

                    Aham evaksayah kalo dhataham visvato-mukhah

I am ‘Akar’ among the letters and among _______ I am Pand named ‘smas’.  Akshaykal or the prime time and large hodied multifaceted in all directions and banefactor of the humanity.

(33)

 Mrtyuh sarva-haras chaham udbhavas cha bhavisyatam

    Kirtih srir vak cha narinam smrtir medha dhrtih ksama

 I am the destroyer of all the Peath and the cause of birth of all beings.  And among the devine women I am Kirti, Shrvi, Vak, Srurithi, Medha, Dhrith and Kshma.

(34)

 Brhat-sama tatha samnam gayatri chandasam aham

                 Masanam marga-sirso ham rtunam kusumakarah

I am ‘Bhritsam’ among the worthy songs and I am ‘Gayathri’ Among the couplets.  Among the months I am the Margsheesh and spring among the seasons.

(35)

 Dyutam chalayatam asmi tejas tejasvinam aham

Jayo smi vyavasayo smi sattvam sttvavatam aham

I am the gamble of the cheats and I am the influence of the influential one.  I am the victory of the victors and decision of the decisive ones and solvun attribute of the satvik persons.

(36)

 Vrsninam vasudevo smi pandavanam dhananjayah

                   Muninam apy aham vyasah kavinam usana kavih

Among the Vrashnivanshes I am Vasudeta, your friend, among Pandvas I am Dhanajay i.e. you.  Among the hermits I am vedvyas and I am Shukracharya among the poets.

(37)

 Dando damayatam asmi nitir asmi jigisatam

Maunam chaivasmi guhyanam jnanam jnanavatam aham

 I am  punishment or ability to punish for those who punish and I am the strategy of those who want to win, I am silence for those desiring to maintain secrecy and the basic wisdom of the wise.

(38)

 Yach chapi sarva-bhutanam bijam tad aham arjuna

Na tad asti vina yat syan maya bhutam characharam

 Arjun, I am the cause of all human or living beings.  There is no living or non living creature who is free of Me.

(39)

 Nanto sti mama divyanam vibhutinam parantapa

                    Esa tuddesatah prokto vibhuter vistaro maya

Paratamp, there is no end of my devine manifestations.  In fact I have explained to you some details about my devine attributes in short.

(40)

  Yad yad vibhutimat sattvam srimad urjitam eva va

Tat tad evavagaccha tvam mama tejo msa-sambhavam

 Whatever you find godly or of devine attributes or of great power, virtue and fame are, in fact, my own insignificant portions-fragments or parts.

(41)

 Athava bahunaitena kim jnatena tavarjuna

Vistabhyaham idam krtsnam ekamsena sthito jagat

 Arjun, where is the need for you to know all these, in fact, I am through my all pervavent yogashakti I am through my minute part present in the entire universe.

(42)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *