Tag Archives: chapter 10

Chapter 10

Sri bhagavan uvacha Bhuya eva maha-baho srnu me paramam vachah                     Yat te ham priyamanaya vaksyami hita-kamyaya    Na me viduh sura-ganah prabhavam na maharsayah                  Aham adir hi devanam maharsinam cha sarvasah        Yo mam … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment